สถิติ

หลักสูตรนี้เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางสถิติที่สามารถนำหลักการคิดและกระบวนการทางด้านสถิติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม สังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการสร้างองค์ความรู้และนำไปสู่การแก้ปัญหาในการทำงานและการดำรงชีวิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  136
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  164000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Statistics).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2470-8822, 0-2470-8839
อีเมล์ phirun.pha@kmutt.ac.th
http://science.kmutt.ac.th/mth/