จุลชีววิทยา

เนื่องด้วยในปัจจุบันความรู้ทางด้านจุลชีววิทยามีบทบาทอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม อาหารและยาซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และยังเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าพร้อมแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านจุลชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถในการผสมผสานความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐฯและเอกชนในการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเกษตรกรรม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันในระดับโลก หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นในการเป็นนักจุลชีววิทยาที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง และเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ รวมทั้งสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำผสมผสานความรู้ที่กล่าวข้างต้นไปพัฒนาประเทศในทางที่ถูกต้อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  137
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  164500
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Microbiology).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2470-8887
อีเมล์ @kmutt.ac.th
http://science.kmutt.ac.th/mic/