คณิตศาสตร์

การจัดการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์เป็นไปเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสาร ให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ และประกันภัยได้โดยหลักสูตรมีสาขาวิชาโทที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในการเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศ หลักสูตรนี้ได้จัดทำตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับวิทยาการในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มรายวิชาเลือกมากขึ้น เพื่อเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  132
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  162000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Mathematics)-54.pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2470-8822, 0-2470-8839
อีเมล์ phirun.pha@kmutt.ac.th
http://science.kmutt.ac.th/mth/