วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องวัด (สหกิจศึกษา)

เนื่องด้วยการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมและเรื่องวิกฤติทางด้านต้นทุนแรงงาน ระบบอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนทางด้านแรงงานนี้ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ร่วมด้วย เพื่อเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ส่วนของการวัดและการควบคุม ส่วนของข้อมูลระดับการผลิต ส่วนของระบบสารสนเทศข้อมูลระดับโรงงาน (ระบบเอ็มอีเอส : Manufacturing Execution System) และส่วนของสารสนเทศระดับองค์กร (ระบบอีอาร์พี : Enterprise Resource Planning) ซึ่งการที่สารสนเทศข้อมูลที่เชื่อมเป็นระบบจากทุกส่วนเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการจัดการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

นอกเหนือจากความรู้และทักษะทางวิศวกรรมแล้ว บัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้ ต้องเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี คือ ต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น เนื่องด้วยประเทศไทยมีพันธะสัญญาร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการสร้างประชาคม และเปิดเสรีทางด้านสินค้า และแรงงาน ระหว่างประเทศในภูมิภาค บัณฑิตจำเป็นต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างประเทศในภูมิภาค หลักสูตรนานาชาตินี้จึงเป็นการเสริมศักยภาพให้นักศึกษาให้มีความเป็นสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานระหว่างประเทศ อันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  147
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  336000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng.2(Control Systems and Instrumentation Engineering).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470- 9092, 0-2470- 9096
อีเมล์ orginc@kmutt.ac.th
www.inc.eng.kmutt.ac.th