วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับ School of Civil, Mining and Environmental Engineering, UOW จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมสองสถาบัน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ BE (2 + 2) โดยกำหนดให้ศึกษา 2 ปีแรก ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ สามารถจะเลือกไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 และ 4 ในรายวิชาที่ได้เทียบเคียงเนื้อหากับรายวิชาในหลักสูตรครบถ้วน จะมีสิทธิ์ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้งจาก University of Wollongong (UOW), Australia และ มจธ. รวมเป็น 2 ปริญญา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  146
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  448000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Environmental Engineering)-Inter.pdf
สถานที่เรียน:  บางมด
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9163, 0-2470-9165
อีเมล์ env.eng@kmutt.ac.th
www.env.kmutt.ac.th