วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะประกอบอาชีพวิศวกรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาตราฐานนานาชาติ และมีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศดี รวมถึงสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำการค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  148
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  448000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Electrical Communication and Electronic Engineering)-inter.pdf
สถานที่เรียน:  บางมด
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9070 ถึง 1
www.kmutt.ac.th/ene/