วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Missouri Columbia(MU) ประเทศสหรัฐอเมริกา และภาควิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Regina (RU) ประเทศแคนาดา โดยมีข้อตกลงในความร่วมมือการโอนย้ายไปศึกษาต่อ ณ University of Missouri Columbia หรือ University of Regina โดยสองปีแรกนักศึกษาต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และนักศึกษามีสิทธิ์เลือกที่จะเรียนต่อสองปีสุดท้าย ที่ มจธ. หรือ MU หรือ RU โดยนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่กำหนดไว้ ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในสองปีสุดท้ายที่ MU หรือ RU เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้งจาก มจธ. และ MU หรือ RU แต่สำหรับผู้ที่เลือกศึกษาต่อที่ มจธ. จนจบจะได้ปริญญาจาก มจธ. เท่านั้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  128
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  448000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Computer Engineering)-Inter.pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9083, 0-2470-9085, 0-2470-9382
อีเมล์ contact@cpe.kmutt.ac.th
www.cpe.kmutt.ac.th