วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน การติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  128
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  168000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Computer Engineering).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9083, 0-2470-9085, 0-2470-9382
อีเมล์ contact@cpe.kmutt.ac.th
www.cpe.kmutt.ac.th