วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่สามารถสร้าง บำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  150
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  171000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng.2(Mechatronics Engineering).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9171, 0-2470-9175
www.kmutt.ac.th/pe/