วิศวกรรมเครื่องมือ

หลักสูตรการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นหนักการออกแบบและการผลิตเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ ประเภทโลหะและอโลหะ โดยหลักสูตรจะมีการศึกษาทางด้านวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และต้นทุนการผลิตต่ำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  148
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  170000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Tool Engineering).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-
อีเมล์ @kmutt.ac.th
www.tme.kmutt.ac.th