วิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จะเป็นหลักสูตรที่มีการศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านวิศวกรรมวัสดุเป็นหลัก อันได้แก่ วัสดุในกลุ่ม โลหะ พอลิเมอร์ ยาง เซรามิกส์ แก้วและวัสดุผสม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมวัสดุโดยเฉพาะ นักศึกษาจะมีความรู้ในหลักสูตรทางด้านคุณสมบัติกรรมวิธีการผลิต และการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ในกรรมวิธีการผลิตเป็นอย่างดี ทำให้โรงงานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพดี และต้นทุนการผลิตต่ำในหลักสูตรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และต้นทุนการผลิตต่ำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  148
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  170000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Materials Engineering).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-
อีเมล์ @kmutt.ac.th
www.tme.kmutt.ac.th