วิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรโดยเน้นให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ

เพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนา มีการให้บริการทางด้านวิชาการในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐ และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  149
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  170500
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Electrical Engineering).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9043
อีเมล์ ee.kmutt@gmail.com
www.ee.kmutt.ac.th