เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชื่อภาษาอังกฤษ :
KMUTT Alumni Relations

วัตถุประสงค์

1. จัดทำระบบและฐานข้อมูลศิษย์เก่า มจธ. ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและจัด    สร้างเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ

2. จัดทำระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับศิษย์เก่าได้รับทราบอย่างต่อเนื่องใจ

3. ส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพ และการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน และต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

4. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ศิษย์เก่า อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อนักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย

5. เป็นหน่วยงานประสานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมนักศึกษาในพระราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชมรมมดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ชมรมมดเหนือ ชมรมมดใต้ ชมรมมดตะวันออก ชมรมมดตะวันตก ชมรมมดอีสาน) และกลุ่มศิษย์เก่าต่างๆ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และได้มีบทบาทในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวิชาการและอื่นๆ

นักศึกษาปัจจุบัน  ชมรม/ชุมนุมนักศึกษา  สภานักศึกษา  องค์การนักศึกษา ฯลฯ ที่มีความสนใจจะจัดกิจกรรมต่างๆ  หรือมีความประสงค์จะประสานงาน  ร่วมกิจกรรม  หรือขอความร่วมมือกับกลุ่มศิษย์เก่า  สามารถติดต่อได้ที่  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

e-mail : alumni.kmutt@kmutt.ac.th

บุคลากร

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์